Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

 • Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017

  Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017


 • Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017

  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn


 • Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017

  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


 • Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017

  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


 • Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017

  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước


 • Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 02/10/2017

  Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội


 • Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 29/09/2017

  Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/09/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã


 • Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/09/2017

  Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3


 • Quyết định số 1301/QĐ-TTg ngày 01/09/2017

  Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 2) cho Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam