Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 30/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC Về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 19/08/2013
Hiệu lực: 10/10/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 01/02/2013
Hiệu lực: 20/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 05/06/2012
Hiệu lực: 10/07/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020. Ban hành: 01/03/2012
Hiệu lực: 15/04/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 13/04/2011
Hiệu lực: 01/06/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC Hướng dẫn thực hiện quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về Hướng dẫn thực hiện quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 04/11/2009
Hiệu lực: 04/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư liên tịch số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-BTC ngày 04/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/TTLT/BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 147/QĐ-Tg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành: 04/11/2009
Hiệu lực: 25/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 Ban hành: 15/06/2009
Hiệu lực: 30/07/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Ban hành: 19/05/2009
Hiệu lực: 03/07/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14 tháng 08 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp. Ban hành: 14/08/2008
Hiệu lực: 29/08/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư liên tịch số 02 /2008/TTLT-BKH-NN-TC Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất Ban hành: 23/06/2008
Hiệu lực:
13 Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC ngày 02/5/2008 về hướng dẫn thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010 Ban hành: 02/05/2008
Hiệu lực: 22/07/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010. Ban hành: 02/05/2008
Hiệu lực: 17/05/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BKH-NN Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ban hành: 06/10/1999
Hiệu lực: 06/10/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT/BKH-BNN-BTC Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Ban hành: 02/03/1999
Hiệu lực: 02/03/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Thông tư liên tịch số 10-TT/LB Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT Ban hành: 11/12/1996
Hiệu lực: 01/01/1997
Trạng thái: Đang có hiệu lực