Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Ban hành: 17/08/2021
Hiệu lực: 02/10/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
2 Văn bản hợp nhất số 2722/VBHN-BKHĐT Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban hành: 12/05/2021
Hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 16/04/2021
Hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Ban hành: 09/04/2021
Hiệu lực:
5 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 16/03/2021
Hiệu lực: 01/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: 25/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: 16/02/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Ban hành: 27/11/2020
Hiệu lực: 15/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 13/11/2020
Hiệu lực: 15/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Ban hành: 30/09/2020
Hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 18/09/2020
Hiệu lực: 05/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Ban hành: 31/03/2020
Hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam Ban hành: 23/03/2020
Hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Ban hành: 19/02/2020
Hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT Quy định năm 2020 làm năm giá gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả Ban hành: 16/12/2019
Hiệu lực: 01/02/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia Ban hành: 30/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 29/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Ban hành: 17/05/2019
Hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 270 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>