Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 25/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 25/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Ban hành: 03/09/2015
Hiệu lực: 19/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Ban hành: 09/10/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 11/2012/TT-BNV Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức Ban hành: 17/12/2012
Hiệu lực: 03/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 579/QĐ-BNV Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 27/06/2012
Hiệu lực: 27/06/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 1758/QĐ-BNV Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020 Ban hành: 05/10/2011
Hiệu lực: 05/10/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 01/2011/TT-BNV Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Ban hành: 19/01/2011
Hiệu lực: 05/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê Ban hành: 09/09/2009
Hiệu lực: 24/10/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Ban hành: 05/08/2009
Hiệu lực: 18/09/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24 tháng 06 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê. Ban hành: 24/06/2009
Hiệu lực: 08/08/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương Ban hành: 01/06/2004
Hiệu lực: 16/06/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực