Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 09/2007/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 17/07/2007
Hiệu lực:
2 Thông tư số 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM Hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam Ban hành: 14/06/2007
Hiệu lực: 29/06/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 04/2007/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Ban hành: 04/04/2007
Hiệu lực:
4 Thông tư số 13/2006/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 13/2006/TT-BTM ngày 29 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định lại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng Ban hành: 29/11/2006
Hiệu lực:
5 Thông tư số 01/2005/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 01/2005/TT-BTM ngày 06 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 06/01/2005
Hiệu lực:
6 Thông tư số 26/2001/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương Mại số 26/2001/TT-BTM ngày 04 tháng 12 năm 2001 sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn của thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt dộng thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 04/12/2001
Hiệu lực:
7 Thông tư liên tịch số 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Điều chỉnh khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000 Ban hành: 29/12/2000
Hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Thông tư số 22/2000/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước nogài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 15/12/2000
Hiệu lực: