Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ban hành: 07/04/2010
Hiệu lực: 22/05/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Ban hành: 29/03/2010
Hiệu lực: 13/05/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 13/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Ban hành: 03/12/2009
Hiệu lực: 17/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm. Ban hành: 18/11/2009
Hiệu lực: 02/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 06 tháng 05 năm 2009 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Ban hành: 06/05/2009
Hiệu lực: 20/06/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực: 23/06/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề Ban hành: 03/12/2004
Hiệu lực:
9 Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Ban hành: 02/07/2004
Hiệu lực: 30/07/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
10 Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành: 10/03/2004
Hiệu lực:
11 Thông tư liên tịch số 08/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro Ban hành: 15/03/1999
Hiệu lực: 30/03/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo Ban hành: 15/03/1999
Hiệu lực: 30/03/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực