Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2010 và định hướng đến 2020 Ban hành: 26/12/2005
Hiệu lực: 09/01/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 343/2005/QĐ-TTg Quyết định số 343/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2010 (có tính đến năm 2020) Ban hành: 26/12/2005
Hiệu lực: 09/01/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 05/2005/TT-BKH Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã. Ban hành: 15/12/2005
Hiệu lực: 30/12/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về Ngoại hối Ban hành: 13/12/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-KHĐT ngày 9 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm Ban hành: 09/12/2005
Hiệu lực: 24/12/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
6 Luật số 60/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Ban hành: 29/11/2005
Hiệu lực: 01/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Luật số 61/2005/QH11 Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Ban hành: 29/11/2005
Hiệu lực:
8 Luật số 48/2005/QH11 Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban hành: 29/11/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 55/2005/QH11 Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng. Ban hành: 29/11/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Luật số 59/2005/QH11 Luật Đầu tư Ban hành: 29/11/2005
Hiệu lực: 01/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai Ban hành: 22/11/2005
Hiệu lực: 06/12/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Ban hành: 14/11/2005
Hiệu lực: 10/12/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2005 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005 - 2014). Ban hành: 11/11/2005
Hiệu lực: 26/11/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010) Ban hành: 31/10/2005
Hiệu lực: 15/11/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Quyết định số 260/2005/QĐ-TTg Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh đến năm 2020 Ban hành: 21/10/2005
Hiệu lực: 18/11/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định Ban hành: 18/10/2005
Hiệu lực: 01/11/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam Ban hành: 29/09/2005
Hiệu lực:
18 Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực: 23/06/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban hành: 05/09/2005
Hiệu lực: 25/09/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
20 Thông tư liên tịch số 119/2005/TTLT/BQP-BGD-BKH-BT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân việt nam tại các trường ngoài quân đội Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: 21/10/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 120 văn bản
1 2 3 4 5 6 >>