Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Nghị quyết số 89/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015 Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 31/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Ban hành: 25/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 206/2015/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 24/12/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Ban hành: 21/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Ban hành: 18/12/2015
Hiệu lực: 18/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 25/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: 25/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 81/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015 Ban hành: 02/12/2015
Hiệu lực: 02/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 01/12/2015
Hiệu lực: 15/01/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài) Ban hành: 29/11/2015
Hiệu lực: 15/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Ban hành: 27/11/2015
Hiệu lực: 15/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 89/2015/QH13 Luật Thống kê Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 30/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Ban hành: 18/11/2015
Hiệu lực: 02/01/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Ban hành: 17/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
18 Nghị quyết số 100/2015/QH13 Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 12/11/2015
Hiệu lực: 12/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị quyết số 99/2015/QH13 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 11/11/2015
Hiệu lực: 11/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 98/2015/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Ban hành: 10/11/2015
Hiệu lực: 10/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 945 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >>