Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]