Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(Chi tiết xem file đính kèm).
 
 
[Trở về]