Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]