Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/08/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]