Luật số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII.
 
 
[Trở về]