Thông tư số 04/1998/TT-BKH ngày 18/05/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 04/1998/TT-BKH ngày 18 tháng 5 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.
 
 
[Trở về]