Luật số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]