Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 04/2017/QH14, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]