Luật số 21/2004/QH11 ngày 15/06/2004
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật Phá sản.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]