Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]