Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG ngày 31/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]