Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]