Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]