Luật số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]