Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
 
[Trở về]