Luật số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 65/2014/QH13 ngày 25  tháng 11 năm 2014 của Quốc hội: Luật nhà ở.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]