Quyết định số 40/2018/QĐ-TTg ngày 10/09/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 40/2018/QĐ-TTg ngày 10/09/2018 của Thủ tưởng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]