Chỉ thị số 11/1998/CT-TTG ngày 16/03/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 11/1998/CT-TTg ngày 16 tháng 3 năm 1998 về việc thực hiện nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài

(Xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]