Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 29/03/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]