Thông tư số 03/1998/TT-BKH ngày 27/03/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 03/1998/TT-BKH ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998
 
 
[Trở về]