Thông tư số 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/03/2001
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ CÔNG NGHIỆP
SỐ 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN
VỀ THƯỞNG HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 2001

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000 của Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Công nghiệp hướng  dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002;

Để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước và xuất khẩu vào các thị trường không áp dụng hạn ngạch;

Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Công nghiệp hướng dẫn cụ thể việc thưởng hạn ngạch hàng dệt may năm 2001 như sau: 

I - ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THƯỞNG
VÀ NGUỒN HẠN NGẠCH THƯỞNG

1 - Đối tượng được thưởng và sử dụng hạn ngạch thưởng

- Các doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước vào thị trường EU năm 2000.

- Các doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường không áp dụng hạn ngạch năm 2000.

- Hạn ngạch được thưởng nếu không sử dụng có thể chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.

2 - Nguồn hạn ngạch thưởng:

Nguồn hạn ngạch thưởng được trích trong tổng số hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào EU năm 2001. Số lượng cụ thể được nêu tại phần II và phần III của Thông tư này

II- THƯỞNG HẠN NGẠCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
HÀNG DỆT MAY LÀM BẰNG VẢI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀO EU NĂM 2001

Việc thưởng cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước được quy định như sau:

1- Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước vào thị trường EU năm 2000. Doanh nghiệp xuất khẩu chủng loại hàng (Cat.) nào thì được thưởng chủng lại hàng (Cat.) đó.

2- Số lượng hạn ngạch được trích thưởng như sau:

a/ - T.Shirt (Cat.4):         700.000 chiếc

b/ - áo len (Cat.5):          70.000 chiếc

c/ - Quần (Cat.6):           150.000 chiếc

d/ - Sơ mi nữ (Cat.7):      70.000 chiếc

e/ - Sơ mi nam (Cat.8):    400.000 chiếc

3 - Mức thưởng:

Căn cứ số lượng hạn ngạch được giao, số lượng xuất khẩu làm bằng vải sản xuất trong nước năm 2000 và số lượng hạn ngạch trích thưởng đối với từng chủng loại hàng, sau khi tổng hợp đăng ký, liên Bộ công bố tỷ lệ thưởng phù hợp.

4 - Hồ sơ xét thưởng:

Doanh nghiệp đề nghị thưởng hạn ngạch gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu), gồm: Bản đăng ký thưởng (theo mẫu đính kèm) Hoá đơn mua vải sản xuất trong nước (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước) hoặc Phiếu xuất kho, Tờ khai làm thủ tục xuất khẩu của Hải quan, giấy phép xuất khẩu (E/L).

III - THƯỞNG HẠN NGẠCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
HÀNG DỆT MAY VÀO CÁC THỊ TRƯỜNG KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH NĂM 2000 

1- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường không áp dụng hạn ngạch đạt trị giá F.O.B từ 2 triệu USD trở lên, các doanh nghiệp đóng trên các địa bàn khác đạt từ 1,5 triệu USD trở lên đều được thưởng hạn ngạch.

2- Số lượng hạn ngạch được trích thưởng như sau:

a/ - T.Shirt (Cat.4 )                                 300.000 chiếc

b/ - áo len (Cat.5)                                   100.000 chiếc

c/ - Quần (Cat.6)                                    100.000 chiếc

d/ - Sơ mi nữ (Cat.7)                              70.000 chiếc

e/ - Sơ mi nam (Cat.8)                            270.000 chiếc

g/ - áo khoác nữ (Cat.15)                       25.000 chiếc

h/ - Bộ quần áo nữ (Cat.29)                    18.000 bộ

i/ - Bộ thể thao (Cat.73)              50.000 bộ

k/ - Quần áo dệt thoi (Cat.78)                 50 tấn

l/ - Quần áo dệt kim (Cat. 83)                 45 tấn

3- Mức thưởng: Xuất khẩu 1.000 USD vào thị trường không áp dụng hạn ngạch, được thưởng hạn ngạch tương ứng 1,5 áo sơ mi nam (Cat.8) hoặc các chủng loại khác quy đổi theo tỷ lệ quy định.

ưu tiên giao hạn ngạch thưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trường hợp không còn chủng loại hàng đáp ứng theo yêu cầu, doanh nghiệp nhận chủng loại khác theo tỷ lệ quy đổi đã được quy định trong Hiệp định về buôn bán hàng dệt may giữa Việt Nam và EU.

4- Thời hạn xét thưởng: Các doanh nghiệp có nhu cầu thưởng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU (kể cả thưởng xuất khẩu hàng làm bằng vải sản xuất trong nước) gửi đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Bộ Thương mại (Vụ xuất nhập khẩu) trước ngày 15 tháng 4 năm 2001.

Để việc xét thưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp đăng ký xét thưởng xuất khẩu vào thị trường không áp dụng hạn ngạch cần nêu rõ trong văn bản đăng ký các chủng loại xin được ưu tiên theo thứ tự 1; 2; 3;...

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ điều hành liên Bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Thông tư này.

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công nghiệp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể thông báo nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết thực hiện, đồng thời phản ánh cho liên Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thời hạn thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2001.

 
 
[Trở về]