Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]