Luật số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]