Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]