Thông tư số 12/BKH-QLKT ngày 27/08/1997
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 12/BKH-QLKT ngày 27 tháng 8 năm 1997 hướng dẫn một số điều của Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (Ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/06/1997 của Chính phủ)
 
 
[Trở về]