Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/07/2017
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 
[Trở về]