Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/07/2017
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]