Luật số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]