Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]