Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/09/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội -Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

(Chi tiết xem file đính kèm).
 
 
[Trở về]