Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội: Luật đất đai.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]