Thông tư số 912/2001/TTLT/uBDTMN/BTC/BKHĐT ngày 16/11/2001
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Hướng dẫn thực hiện chính sách Hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


 
 
[Trở về]