Công văn số 7555/BKHĐT-TH ngày 18/09/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Công văn số 7555/BKHĐT-TH ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg và Nghị quyết số 70/NQ-CP.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
Phụ lục kèm theo:
- II
- I
 
[Trở về]