Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13, ngày 22 tháng 6 năm 2015.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]