Thông tư số 01/1998/TT-BKH ngày 20/01/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 01/1998/TT-BKH ngày 20 tháng 01 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/1997

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]