Công điện số 1148/CĐ-BKHĐT ngày 28/02/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Công điện số 1148/CĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]