Luật số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]