Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]