Thông tư số 01/BKH-DN ngày 29/01/1997
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 01/BKH-DN ngày 29 tháng 01 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
 
 
[Trở về]