Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]