Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]