Thông tư số 03/BKH-QLDA ngày 15/03/1997
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 03/BKH-QLDA ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 
 
[Trở về]