Thông tư số 08/BKH-DN ngày 11/06/1997
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 08/BKH-DN ngày 11 tháng 6 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện NĐ 50/CP ngày 28/08/1996 của CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản DNNN và NĐ 38/CP ngày 28/04/1997 của CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 50/CP
 
 
[Trở về]